Reklamačné a obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

V prípade záujmu zákazník vyberie tovar na našej webovej stránke, riadne vyplní objednávkový formulár a objednávku odošle. Pred vyplnením formulára si dobre premyslíte, či o vybraný tovar skutočne máte záujem aby nedošlo zbytočne k nedorozumeniu v prípade zrušenia objednávky.

Občiansky zákonník a zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim

1. Zákon o ochrane spotrebiteľa umožňuje zákazníkovi tovar vrátiť do 7 dni OD PREVZATIA. Neumožňuje mu tovar neprevziať.

2. Neprevzatim tovaru v odbernej lehote a neinformovaní sa právo na vrátenie tovaru bez udania dôvodu nedá uplatniť.

3. Od momentu vytvorenia objednávky medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú

vymedzené kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

4. V prípade neprevzatia zásielky zasielanej na dobierku v úložnej dobe dôjde k porušeniu kúpnej zmluvy, pretože

spotrebiteľ je zo strany predávajúceho automaticky informovaný o potvrdení a stave objednávky (elektronickou poštou).

5. Tým, že došlo k uskutočneniu objednávky, došlo k uzatvoreniu kúpnej zmluvy podľa Občianského zákonníka.

Každá objednávka bude potvrdená z našej strany, čím sa stáva objednávka záväzná a súvisí s bodom II. Občianského

zákonníka a zmluvy medzi kupujúcim a predávajúcim. Viac v bode IX. Odstúpenie od zmluvy Zákon č. 108/2000 Z. z. v § 9.

6. Ak predávajúci tovar nedoručí maximálne do 31 dní, zákazník má právo odstúpiť od zmluvy (Objednávky).

Je však vašou povinnosťou kontaktovať e-shop, aby zbytočne nevznikli predávajúcemu náklady spojené so zaslaním tovaru.

7. Ak zákazník ukonči zmluvu  predávajúci zruší obratom objednávku a tým

sa zmluva medzi kupujúcim a predávajúcim ruší. Žiadne sankcie nebudú aplikované, preto žiadame zákazníkov včas

informovať o zmene, prípadne o stornovanie objednávky. Postačí len jednoduchý e-mail v tvare čísla Obj, storno a dôvod.

Pokiaľ zákazník nakupuje na IČO, obchodný vzťah sa rieši prostredníctvom Obchodného zákonníka. Nie je možné tovar vrátiť do 7 dní, V zmysle § 1 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji sa tento zákon vzťahuje na spotrebiteľa, ktorým je výslovne fyzická osoba a predmet kúpi jej neslúži na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania.. Pri predaji tovaru firmám, obchodníkom, živnostníkom ako aj iným osobám, ktorým tovar neslúži pre osobnú spotrebu postupujeme podľa obchodného zákonníka. Ak nie je uvedené inak, poskytujeme na tovar záruku 24 mesiacov pre nákup na IČO.


Práva a povinnosti predávajúceho

Predávajúci je povinný:

a. dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite termíne najneskôr do 21 dní (Externý sklad 14 dní) a 31 dní (Externý sklad 3 týždne) odo dňa vytvorenia záväznej objednávky a zabezpečiť, aby tovar spĺňal platné právne predpisy SR.

b. odovzdať kupujúcemu vytlačenú objednávku / faktúru spoločne so zárukou 24 mesiacov

c. platný podpis zodpovedného a oficiálnu pečiatku JaM

Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebov cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne na náhradnom plnení. Predávajúci sa môže dohodnúť na zľave so zákazníkom pri opätovnom nákupe rovnakého tovaru po naskladnení produktu. Fnančné prostriedky pri platbe vopred na účet alebo platobným systémom PayPal , mu budú vrátené v lehote 14 dní na účet založený v SR. Šekom peniaze nezasielame!

Práva a povinnosti kupujúceho

Kupujúci je povinný:

a. prevziať zakúpený alebo objednaný tovar,

b. zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti

vrátane nákladov na doručenie tovaru,

c. nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho,


Kupujúci sa zaväzuje:

Objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek chýb nám tieto bezodkladne oznámiť. Zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme, je povinný uhradiť vzniknuté náklady spojené s vyexpedovaním zásielky a jej doručením späť na adresu firmy vo výške 6.60€ (zmluvná pokuta). V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru.

Dodacia lehota

Dodacia lehota začína bežať odo dňa obdržania záväznej objednávky za podmienky obdržaní všetkých podkladov, ktoré sú potrebné pre včasné vybavenie dodávky. V prípade, že "TOVAR JE NA SKLADE", zaväzuje sa predávajúci vyexpedovať vašu objednávku alebo predať dopravcovi maximálne do 2 pracovných dní . Dodacia lehota bude primerane k okolnostiam predĺžená, ak je meškanie spôsobené vyššou mocou alebo okolnosťami nezavinenými predávajúcim.

Zrušenie objednávky

Ak by ste napriek tomu prístupili k zrušeniu objednávky,poprosili by sme aby ste nás prostedníctvom e-mailu o tomto rozhodnutí informovali najneskôr do 48 hodín. Ak predávajúci objednaný tovar nemôže dodať a kupujúci s predávajúcim sa nedohodli na náhradnom plnení, je predávajúci povinný vrátiť už zaplatenú kúpnu cenu kupujúcemu do 15 dní od uplynutia lehoty na dodanie tovaru ( PayPal, Internet Banking ).


Reklamačné podmienky:

 

Kupujúcemu odporúčame pred prevzatím a zaplatením zásielky z pošty alebo od kuriera, na mieste skontrolovať či zásielka nie je poškodená. V prípade rozsiahleho poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a iné rozsiahle poškodenie) odporúčame zásielku neprebrať.

V prípade reklamácie zašle kupujúci reklamovaný tovar na poštovú adresu spoločnosti Lukáš Minarovič JaM - chranena dielna (Špačinská 106, 917 01 Trnava). Balík musí byť riadne zabalený a má obsahovať: reklamovaný tovar vrátane príslušenstva, originál záručný list, kópiu faktúry, popis závady a kontaktné údaje kupujúceho - spiatočná adresa, tel.číslo, e-mail. Tovar zasielajte buď formou balíka, alebo doporučene ako list. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá. Tovar odporúčame poistiť. Reklamovaný tovar musí byť dodaný čistý a mechanicky nepoškodený.

Spiatočnú prepravu po vybavení oprávnenej reklamácie hradí predávajúci.

Záruka sa vzťahuje len na výrobné chyby. Záruka sa nevzťahuje na chyby spôsobené bežným opotrebením, nesprávnym použitím výrobku, nesprávnou manipuláciou a skladovaním. Na mechanické poškodenie sa záruka nevzťahuje. Tovar, ktorý reklamujete, je vhodné vrátiť v pôvodnom obale, povinnosťou je doklad o zakúpení.

V prípade, že zákazník objavil na zakúpenom tovare v priebehu záručnej doby poškodenie, ktorá nebola spôsobená jeho nevhodným používaním, ale poškodením samotného výrobku, má v záručnej dobe právo na reklamáciu tovaru. Poskytnutá záruka sa vzťahuje na výrobné vady tovarov alebo iné vady, ktoré neboli spôsobené neodborným alebo nešetrným zaobchádzaním, použitím tovaru v rozpore s jeho účelom alebo návodom, mechanickým poškodením alebo opotrebovaním, živelnými pohromami ako napríklad úderom blesku či iným atmosférickým výbojom, ohňom či vodou alebo pôsobením iných neštandardných javov, atď. K tovaru musí byť pribalený doklad o zakúpení tovaru, môže sa jednať aj o kópiu.

V prípade, že dôjde k vade výrobku v záručnej dobe, má zakazník právo na odstránenie vzniklej vady. V prípade, že vada tovaru je neodstrániteľná, nahradí dodávateľ zakazníkovi vadný výrobok novým, alebo po dohode - výrobkom iného typu, pričom dôjde k doplateniu, alebo vráteniu cenového rozdielu.

Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vzniknuté:

prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením
znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby
používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou povahou určeniu tovaru,
pri používaní tovaru v rozpore s návodom na obsluhu
mechanickým poškodením- roztrhnutý, prerezaný, tepelne poškodený tovar, tovar poškodený neopatrným neúmerným fyzickým zaobchádzaním, zámerným poškrabaním vrstiev tovaru a pod.

Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok, alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach.

Všetky právom uplatnené záručné opravy sú bezplatné vrátane nákladov na doručenie opraveného tovaru Kupujúcemu.

Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

Predávajúci upozorní o vybavení reklamácie kupujúceho buď telefonicky, SMS, alebo e-mailom a tovar odošle na vlastné náklady na adresu kupujúceho. Spolu s tovarom odošle kupujúcemu aj reklamačný protokol.

Záručná doba na ponúkaný tovar je 24 mesiacov pokiaľ nie je pri tovare uvedená dlhšia záručná doba a začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom.

Informácie o servisných miestach pre záručný a pozáručný servis Vám v prípade potreby poskytneme na požiadanie telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.
Po vybavení reklamácie bude kupujúcemu odoslaný opravený tovar a reklamačný protokol.

Vybavením reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie.

 

Poštová adresa:

Lukáš Minarovič, JaM - chranená dielňa

Špačinská 106, 917 01 Trnava

Prevádzkové hodiny:
Pondelok–Piatok: 8.00 – 17.00 hod
Telefón: 0908 831 355
E-mail: lukas.minarovic@gmail.com
Číslo účtu pre platbu vopred:
2306281553/0200
Variabilný symbol: číslo objednávky

Zodpovedný vedúci: Jana Minarovičová

Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj
Trhová 2, 917 01 Trnava 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 033/5512 689
033/5512 690
fax č.: 033/5512 656
 

 

Fakturačná adresa:

Lukáš Minarovic, JaM - chranená dielňa

Špačinská 106, 917 01 Trnava

IČO: 43617603
IČ DPH: SK1078229779

Zapísaný v živnostenskom registry č.250-24023

Kategórie

Doručenie tovaru

Pri nákupe nad 150€ Vám doručime tovar ZADARMO

zákaznícky servis

Po-Pia: 08.00 - 17.00
So: 08.00 - 12.00
0908 831 355
lukas.minarovic@gmail.com