Eshop bude znova v prevádzke už čoskoro

Váš nákupný košík je prázdny

ČISTIACI PROSTRIEDOK FIXINELA, 500 ML

ČISTIACI PROSTRIEDOK FIXINELA, 500 ML

Kód: 5144-008-000-00
Značka: CANIS SAFETY a.s
1,69
Eshop bude znova v prevádzke od februára 2022
Doprava zadarmo pri objednávke nad 150€
Rýchle dodanie Tovar skladom odošleme do 48 hodín
14 Dní na vrátenie tovaruAk Vám tovar nesadne, môžete ho vrátiť
Otvorené celý týždeňPo - pia: 8:00 - 17:00

Popis produktu:

Čistič na veľmi znečistené plochy - umývadlá, obkladačky, WC

Štandardné vety o nebezpečnosti: H315 Dráždi kožu. H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.

Bezpečnostné upozornenia: P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P264 Po manipulácii starostlivo umyte ruky vodou a mydlom. P280 Používajte ochranné rukavice a ochranné okuliare. P301+P312 PRI POŽITÍ: Ak sa necítite dobre, volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM (tel.: 224 915 402, 224 919 293) alebo lekára. P302+P352 PRI STYKU S KOŽOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydlaP332+P313 Pri podráždení kože: Vyhľadajte lekársku pomoc. P305+P351+P338+P310 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ ich možno vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite vo-lejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM (tel.: 224 915 402, 224 919 293) alebo lekára. P501 Odstráňte obsah a obal v zbernom mieste nebezpečného odpadu.

Zloženie: Číslo ES Číslo CAS Registračné číslo podľa ES č. 1907/2006Chemický názov látky Obsah [% hm.]Klasifikácia CLP**H vety***231-633-2 7664-38-2 01-2119485924-24-xxxx kyselina fosforečná* 5 -15 Korozívne pre kovy kat. 1 (Met. Corr. 1) Akútna toxicita kat. 4 orálna (Acute Tox. 4) Žieravé pre kožu kat. 1B (Skin Corr. 1B) H290 H302 H314 500-239-8 6 38-3 01-2119488639-16-0013 sodná soľ etoxysulfátu mastného alkoholu< 5 Dráždivý pre kožu kat. 2 (Skin Irrit. 2) Vážne poškodenie očí kat. 1 (Eye Dam. 1) Chronická toxicita Aquatic Chronic 3) H315 H318 H412

Súvisiace produkty

kód: 5143-004-000-00 CANIS SAFETY a.s DEZINFEKČNÝ PROSTRIEDOK SAVO, 500 ML

3,18 €

kód: 5144-007-000-00 CANIS SAFETY a.s OSVIEŽOVAČ VZDUCHU

1,10 €

kód: 5144-050-000-00 CANIS SAFETY a.s OSVIEŽOVAČ VZDUCHU GLADE BY BRISE 300ML

2,40 €

kód: Kód:5144-009-000-00 CANIS SAFETY a.s ČISTIACI PROSTRIEDOK HIT WC FRESH, 750G

1,64 €

kód: 5144-027-000-00 CANIS SAFETY a.s BREF POWER AKTÍV, 50G

1,71 €

kód: 5141-120-000-00 CANIS SAFETY a.s ČISTIČ ODPADU HYDROXID SODNÝ, MIKROGRANULE, 1 KG

3,58 €
Doprava zadarmo pri objednávke nad 150€
Rýchle dodanie Tovar skladom odošleme do 48 hodín
14 Dní na vrátenie tovaruAk Vám tovar nesadne, môžete ho vrátiť
Otvorené celý týždeňPo - pia: 8:00 - 17:00

Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Kliknutím na tlačidlo "Súhlasím" vyjadrujete súhlas s anonymným používaním a uchovávaním cookies. Viac informácii

Súhlasím