Eshop bude znova v prevádzke už čoskoro

Váš nákupný košík je prázdny

ČISTIČ ODPADU HYDROXID SODNÝ, MIKROGRANULE, 1 KG

ČISTIČ ODPADU HYDROXID SODNÝ, MIKROGRANULE, 1 KG

Kód: 5141-120-000-00
Značka: CANIS SAFETY a.s
3,58
Eshop bude znova v prevádzke od februára 2022
Doprava zadarmo pri objednávke nad 150€
Rýchle dodanie Tovar skladom odošleme do 48 hodín
14 Dní na vrátenie tovaruAk Vám tovar nesadne, môžete ho vrátiť
Otvorené celý týždeňPo - pia: 8:00 - 17:00

Popis produktu:

Odstraňuje vlasy, chlpy, zvyšky potravín, tuky, vatu.

Najzávažnejšie nepriaznivé fyzikálno-chemické účinky. Rozpúšťanie látky vo vode sprevádza exotermné reakcie, tj vzniká teplo. Môže byť korozívna pre kovy. Najzávažnejšie nepriaznivé účinky na ľudské zdravie. Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. Najzávažnejšie nepriaznivé účinky na životné prostredie. Produkt je silne žieravý, hydroskopický, dobre rozpustný vo vode. Tvoria žieravé roztoky. Produkt je nehorľavý.

NEBEZPEČENSTVO

Hydroxid sodný, index. č. 011-002-00-6
H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H290 Môže byť korozívna pre kovy. Uchovávajte mimo dosahu detí. P405 Uchovávajte uzamknuté. P260 Nevdychujte dymy/hmlu/pary/aerosóly. P264 Po manipulácii starostlivo umyte ruky veľkým množstvom vody. P280 Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare. P301+P330+P331

PRI POŽITÍ: Vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie. P310 Okamžite volajte lekára. P303+P361+P353 PRI STYKU S KOŽOU (alebo s vlasmi): Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Opláchnite kožu vodou [alebo osprchujte]. P363 Kontaminovaný odev pred opätovným použitím vyperte. P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené, a pokiaľ ich možno vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní. P304 + P340 PRI VDÝCHNUTÍ: Preneste osobu na čerstvý vzduch a nechajte ju v polohe uľahčujúcej dýchanie. P501 Zneškodnite obsah/obal ako nebezpečný odpad

Súvisiace produkty

kód: 5141-073-000-00 CANIS SAFETY a.s ČISTIČ ODPADOV KRTKO 900G

6,81 €

kód: 5144-010-000-00 CANIS SAFETY a.s TABLETY DO PISOÁROV 1KG

8,57 €

kód: 5144-027-000-00 CANIS SAFETY a.s BREF POWER AKTÍV, 50G

1,71 €

kód: 5144-015-000-00 CANIS SAFETY a.s ČISTIACI PROSTRIEDOK SAVO WC, 750 ML

1,91 €

kód: 5144-008-000-00 CANIS SAFETY a.s ČISTIACI PROSTRIEDOK FIXINELA, 500 ML

1,69 €

kód: 5144-050-000-00 CANIS SAFETY a.s OSVIEŽOVAČ VZDUCHU GLADE BY BRISE 300ML

2,40 €
Doprava zadarmo pri objednávke nad 150€
Rýchle dodanie Tovar skladom odošleme do 48 hodín
14 Dní na vrátenie tovaruAk Vám tovar nesadne, môžete ho vrátiť
Otvorené celý týždeňPo - pia: 8:00 - 17:00

Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Kliknutím na tlačidlo "Súhlasím" vyjadrujete súhlas s anonymným používaním a uchovávaním cookies. Viac informácii

Súhlasím